menu
Obchodné podmienky platné pre e-shop Sagrada-Natura.sk


Prevádzkovateľ obchodu:
Sagrada Natura s.r.o.
Plzeňská 1270/97
150 00 Praha
Česko

IČO: 04348419
DIČ: SK4120128441


A.       ÚVOD
B.       OBJEDNANIE A DODANIE TOVARU
C.       PLATOBNÉ PODMIENKY
D.       REKLAMÁCIE
E.       ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, KVALITA PRI PREVZATÍ VECI, ZÁRUKA ZA KVALITU
F.       PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
G.       ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
H.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. ÚVOD
Tieto obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod Sagrada-Natura.sk, prevádzkovateľ Sagrada Natura s.r.o. (spoločnost s ručením omezeným), s miestom podnikania Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha, identifikačné číslo 04348419 a určujú podmienky predaja a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (Sagrada-Natura.sk) a kupujúceho (ďalej tiež zákazník).
Informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu Sagrada-Natura.sk sú uvedené v záložke O NÁS.

B. OBJEDNANIE A DODANIE TOVARU
1. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil so znením týchto obchodných podmienok.
2. Všetky odoslané objednávky sú považované za záväzné.
3. Každá objednávka bude ihneď po odoslaní potvrdená formou e-mailovej správy, čím dôjde k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Potvrzovacia e-mailová správa bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii (objednávke) a bude obsahovať tieto informácie: údaje o zákazníkovi, dodaciu adresu, informácie o objednanom tovare, počet kusov objednaného tovaru, atď. Toto potvrdenie posiela server automaticky.
4. V prípade, že tovar nie je na sklade alebo z iného dôvodu nebude možné dodržať požadovaný termín dodania, bude zákazník kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom s návrhom náhradného termínu dodania. O odoslaní tovaru je zákazník vždy informovaný e-mailom, ktorý bude obsahovať číslo zásielky.
5. Kupujúci je povinný pri registrácii (objednávke) uvádzať i telefonický kontakt, ak tomu nebránia závažné okolnosti.
6. Ak zákazník po prijatí potvrdenia objednávky zistí, že je niektorý z údajov chybný alebo nedostatočne vyplnený, je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť čo najskôr predávajúcemu. Najlepšie e-mailom na adresu info@sagrada-natura.sk. Zákazník napíše do predmetu správy Oprava objednávky a do tela správy číslo objednávky a správne údaje.
7. Zákazník sa môže o stave svojej objednávky informovať pomocou služby sledovanie stavu objednávok.
8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak nesplní kupujúci túto povinnosť, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá touto nečinnosťou kupujúceho predávajúcemu vznikla.
9. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s uskladnením v obvyklej výške.
10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný neodkladne skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípadě akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zisenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo o inom poškodení zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
12. Ak právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


C. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) platbou kartou alebo online platobným tlačidlom v e-shope
b) v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke
c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č IBAN: CZ9320100000002700860983 ( Fio banka )
2.V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 prac. dní od uzavretia zmluvy.
3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na vyššie uvedený bankový účet predávajúceho.


D. REKLAMÁCIE
1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 1914 a nasl., § 2099 a nasl. a § 2158 a nasl. občianskeho zákonníka). 30 dňovú reklamačnú lehotu je možné po vzíjomnej dohode oboch strán predĺžiť.
2. Ku každému tovaru je prikladaný daňový doklad - faktúra, ktorý slúži zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je priložený (v závislosti od výrobcu a druhu tovaru).
3. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu alebo dodacieho listu v prípade, že je zásielka doručená zmluvným prepravcom.
4. Kupujúci je po odovzdaní tovaru predávajúcim (osobne, poprípade zmluvným prepravcom) povinný tovar bez zbytočného odkladu prehliadnuť. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi predajným dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne ​​správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil daňový doklad. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
5. Reklamáciu je nutné uplatniť u predávajúceho osobne, alebo písomnou formou spolu s označením vady, uvedením požadovaného nároku zo zodpovednosti za vady a zaslaním chybného tovaru.

E. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, KVALITA PRI PREVZATÍ VECI, ZÁRUKA ZA KVALITU
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady (nejde teda o vady vzniknuté neskôr). Najmä však predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:
a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b) sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
c) vec zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutým vzorkám alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2. Ak je chybové konanie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo
a) na odstránenie závady dodaním novej veci bez závady alebo dodaním chýbajúce veci, ak to nie je vzhľadom k povahe závady neúmerné (je tu nepomer medzi hodnotou závady a hodnotou tovaru, alebo možno vec jednoducho opraviť). Ak sa závada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe závady neúmerné, najmä ak možno závadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady;
b) na odstránenie závady opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
3. Nepodstatné porušenie zmluvy
Ak je chybové konanie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie závady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  4. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení závady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení závady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
5. Ak kupujúci od zmluvy neodstúpi alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez závad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez závad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by dohodnutie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
6. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej závady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt závady po oprave alebo pre väčší počet závad. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
7. Právo z riešenia závad kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má závadu, alebo ak kupujúci závadu sám spôsobil (napr. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii) .
8. Ak kupujúci uplatní právo z riešenia závad, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
9. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo závady, ktorá sa vyskytne v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa závada prejaví počas 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, má sa za to, že existovala už pri jej prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. Po tejto dobe preukazuje existenciu vád kupujúci.
10. Predávajúci poskytuje na tovar záruku (na závady vzniknuté po prevzatí tovaru) o dĺžke 30 mesiacov od prevzatia tovaru (či už osobného alebo zmluvného prepravcu).
11. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
a) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s povahou veci či užívateľskou príručkou, ak je priložená,
b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii,
c) tovar bol poškodený živlami,
d) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
e) závadu spôsobil kupujúci sám.
12. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.
13. Zodpovednosť predávajúceho za závady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným používaním.
14. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je voči predávajúcemu účinné od okamihu, kedy je mu doručené prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.


F. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Ak je kupujúci spotrebiteľom (nekoná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti), má v súlade s § 1829 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť v tejto lehote predávajúcemu preukázateľne doručené a to buď písomne ​​na adresu Sagrada Natura s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha, alebo na adresu jeho elektronickej pošty info@sagrada-natura.sk. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Zákonná 14 - dňová lehota na odstúpenie od zmluvy môže byť predávajúcim jednostranne predĺžená. V internetovom obchode Sagrada-Natura.sk je táto lehota predĺžená na 30 kalendárnych dní.
2. Ak sa kupujúci rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, bez zbytočného odkladu po vyššie uvedenom odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy poslať späť na adresu prevádzky predávajúceho. V rovnakej lehote je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.
3. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnom rozsahu kupujúci.
4. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu dovtedy, kým mu kupujúci tovar neodovzdá alebo nepreukáže, že tovar kupujúcemu odoslal. Kupujúci je povinný pred odoslaním tovaru kontaktovať pracovníkov Sagrada-Natura.sk na adrese info@sagrada-natura.sk.
5. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
6. V prípade, že tovar vrátený kupujúcim bude poškodený alebo opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu v súlade s ustanovením § 1833 Občianskeho zákonníka nárok na náhradu škody tomu zodpovedajúcej, ktorá môže dosiahnuť až plnú cenu tovaru. Tento nárok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
7. Ak nebude tovar vrátený v pôvodnom obale (myslené originálnej darčekovej škatuľke, v ktorej sa tovar nachádzal), bude od kúpnej ceny, ktorá má byť vrátená kupujúcemu, v súlade s ustanovením § 1833 Občianskeho zákonníka, mimo nákladov a prípadného zápočtu podľa predchádzajúceho odseku odpočítaná aj suma na zaobstaranie nového obalu (originálnej škatuľky), ako náklad predávajúceho spojený s vrátením tovaru kupujúcim, spotrebiteľom. Náklad na zaobstaranie novej originálnej škatuľky je stanovený na 400 Kč.


G. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo najrýchlejšom čase. Ak predávajúci nebude môcť expedovať tovar (z dôvodu vypredania zásob a pod. ...), upovedomí zákazníka, najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky, o situácii a ponúkne mu náhradné riešenie.
2. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť ku každej objednávke daňový doklad a odovzdať ho zákazníkovi.
3. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak zákazník už v minulosti nesplnil svoj záväzok prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
4. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným (z dôvodu vypredania tovaru a pod. ...), ak sa nedohodne so zákazníkom na novom plnení. O tejto skutočnosti musí byť kupujúci vždy informovaný.
5. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou prihlasovacieho mena a hesla.
6. V prípade, že zákazník uhradí platbu za objednávku pred dodaním tovaru a predávajúci nebude schopný túto objednávku uskutočniť, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kupujúcemu bezodkladne plnú sumu späť.
7. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
8. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S konečnou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
9. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby nikto nemal prístup k jeho prihlasovaciemu menu a heslu, ktoré vyplnil pri registrácii.
10. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku do doby, než dôjde k odoslaniu objednaného tovaru predávajúcim alebo po tejto dobe odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s článkom D. Právo na odstúpenie od zmluvy.
11. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru po predchádzajúcom uhradení kúpnej ceny predávajúcemu.


H. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje a zaväzuje sa, že akékoľvek osobné údaje fyzických osôb budú využité v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, výhrradne na účel realizácie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenia kúpnej zmluvy a pre vykonanie nevyhnutných účtovnývh operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo indentifikácie platieb fyzických osôb vykonaných bankovým prevodom.
2. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedený účel v databáze predávajúceho i po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru.back
BO50
Arganový balzam - Esencia orientu 50ml
17,40 Eur - skladom
C50
Arganový olej - 100% čistý 50ml
17,20 Eur - skladom
MR50
Arganový olej - Ruža damašská 50ml
20,70 Eur - skladom
O10
Opunciový olej 10ml
23,10 Eur - skladom
forv
SAGRADA NATURA © 2013-2020  |  Všetky práva vyhradené. Akákoľvek časť tohto webu (texty, obrázky, popis nákupu, ďalšie časti servera), v celku alebo v časti môže byť kopírovaná alebo inak prezentovaná len s predchádzajúcim výslovným súhlasom autora.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.